Vipcard Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HALFORDS HALFORDS VIPCARD

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze Halfords Vipcard en het gebruik hiervan. Deze voorwaarden zijn zonder uitzondering voor alle kaarthouders van toepassing. De Halfords Vipcard wordt u aangeboden door Halfords gevestigd te Rotterdam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder KVK-nummer: 70243840 met Vestigingsnr: 000038535440 De houder van de Halfords Vipcard hierna ‘de kaarthouder’, heeft bij het invoeren van het registratieformulier bij onze vestiging kennis kunnen nemen van deze voorwaarden. De kaarthouder heeft zich door middel van het gebruik van de Halfords Vipcard akkoord verklaard met deze voorwaarden. Waar gesproken wordt over “klantenkaart” wordt bedoeld: de fysieke Halfords Vipcard in de vorm van een pasje.

2. Aanvragen

Ieder persoon kan een Halfords Vipcard van ons verkrijgen. Dit kan door het registratieformulier in de winkel in te vullen of door deze te vragen in een van onze vestigingen. Aanvragen kunnen zonder opgave van redenen geweigerd worden. Zodra de aanvraag is goedgekeurd zal deze eenmalig verstrekt worden.

3. Punten sparen

De Halfords Vipcard biedt de houder ervan de mogelijkheid om punten te sparen. Punten kunnen gespaard worden op aankopen van het door ons aangegeven assortiment. Hiervan zijn uitgesloten de Halfords Cadeaukaart en bezorgkosten. Uitsluitend op vertoon van de Halfords Vipcard ontvangt de kaarthouder punten.

Bijvoorbeeld:
Voor iedere bestede euro ontvang je 1punt.
Je spaart in de vorm van punten steeds 5 % van je aankoop bedrag.
Bijvoorbeeld: Je besteedt voor €50 en ontvang je op jouw pas 50 punten.
Hiermee heb je een ‘korting’ gespaard van €2,50
Je kunt punten alleen inwisselen met een veelvoud van 100.
100 gespaarde punten heeft een waarde van €5,-
Je kunt maximaal de helft van het aankoopbedrag met punten betalen.
Je kunt maximaal 50% korting krijgen op alles, behalve de Halfords Cadeaukaart en overige bonnen als de VVV bon.


De klantenkaart is geldig voor bijna alle producten, services en diensten.
Bij verlies of diefstal graag ons op de hoogte brengen. Een nieuwe pas kost €2,50.
Gespaarde punten kunnen overgezet worden op uw nieuwe pas.
De gespaarde punten zijn niet inwisselbaar voor contant geld. Bij onduidelijkheid over het aantal punten en/of de totstandkoming hiervan is de desbetreffende medewerker van Halfords bevoegd om een bindende beslissing te nemen.
In afwijking op het bovenstaande kunnen, gedurende bepaalde periodes, acties uitgeschreven worden waarbij de kaarthouder extra spaarpunten ontvangt bij aankoop van bepaalde producten. Ook is het mogelijk om, gedurende bepaalde periodes, het gehele of gedeelten van het assortiment uit te sluiten van het sparen van punten. Bij het retourneren van een aankoop waarvoor spaarpunten zijn bijgeschreven kunnen de bijgeschreven spaarpunten terug gevorderd of verrekend worden.

4. Punten opnemen

Gespaarde punten kunnen door de kaarthouder worden opgenomen vanaf een saldo van 100 punten. Opname dient vóór het afrekenen te worden aangegeven. Punten kunnen niet achteraf worden verrekend. Gespaarde punten worden niet uitbetaald in contanten of op enige andere wijze verrekend worden anders dan hier omschreven.

5. Gebruik

Indien de Halfords Halfords Vipcard gedurende een periode van 12 maanden niet wordt gebruikt behoudt Halfords zich het recht voor om deze in te trekken. Het puntensaldo zal hierdoor automatisch vervallen. Dit is achteraf niet meer terug te draaien.

6. Verlies

In geval van verlies en/of beschadiging van de Halfords Halfords Vipcard welke een juiste werking onmogelijk maakt kan de kaarthouder een nieuwe Halfords Halfords Vipcard aanvragen. Na controle van alle gegevens zal de verloren Halfords Halfords Vipcard worden geblokkeerd en wordt de nieuwe Halfords Halfords Vipcard uitgegeven. Halfords is niet aansprakelijk voor het gebruik van de Halfords Halfords Vipcard nadat deze is verloren indien de kaarthouder dit niet tijdig en schriftelijk heeft gemeld.

7. Eigendom

De Halfords Halfords Vipcard blijft eigendom van Halfords. De Halfords Halfords Vipcard is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De Halfords Halfords Vipcard mag niet worden uitgeleend. Halfords  kan zonder opgaaf van redenen de Halfords Halfords Vipcard innemen. Indien de kaarthouder de Halfords Halfords Vipcard niet meer wenst te gebruiken, dient deze zijn/haar Halfords Halfords Vipcard in te leveren. Bij ongeoorloofd gebruik behoudt Halfords zich het recht voor om de kaart te blokkeren en/of gespaarde punten te verrekenen en/of terug te vorderen.

8. Wijziging en beëindiging

Halfords behoudt zich het recht voor om de aan de Halfords Halfords Vipcard verbonden voordelen te wijzigen en/of in te trekken. Tevens behoudt Halfords zich het recht voor het Halfords Halfords Vipcard-programma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal kenbaar worden gemaakt in deelnemende filialen en op de website.

Indien onrechtmatigheden door de kaarthouder worden gepleegd  waaronder maar niet uitsluitend winkeldiefstal, agressief gedrag, ongepast gedrag jegens medewerkers en andere bezoekers behoudt Halfords zich het recht voor om een Halfords Halfords Vipcard in te trekken. Het gespaarde aantal punten komt hiermee direct te vervallen. Deze beslissing ligt uitsluitend bij Halfords en hierover kan niet gecorrespondeerd worden.

9. Privacy en persoonlijke gegevens

De door de kaarthouder op het aanvraagformulier en/of eventuele andere formulieren ingevulde gegevens en ook de aankopen van de kaarthouder worden opgenomen in het gegevensbestand en zullen vertrouwelijk worden behandeld. Halfords kan deze gegevens gebruiken voor het informeren van de kaarthouder over extra voordelen en voor analyse- en evaluatiemogelijkheden. Kaarthouder zal persoonlijke informatie, aanbiedingen en nieuwsberichten ontvangen gebaseerd op assortiment van Halfords en de gedane aankopen in één van de deelnemende filialen. Deze meldingen kunnen op digitale of fysieke wijze toegezonden worden.

Persoonsgegevens worden door Halfords nooit aan derden verstrekt, tenzij Halfords daartoe wettelijk wordt verplicht. Wijzigingen in de gegevens van de kaarthouder kunnen worden gedaan via de website of in één van de deelnemende filialen.

Algemene meldingen vanuit het Halfords Halfords Vipcard programma worden altijd naar alle kaarthouders verzonden. Andere meldingen kunnen middels een opt-out uitgeschakeld worden. Kaarthouder gaat hiermee expliciet akkoord na aanmelding van de Halfords Halfords Vipcard.

10. Aansprakelijkheid

Halfords aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van Halfords Halfords Vipcard noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de klantenkaart. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is Halfords niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het, om welke reden dan ook, niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken van de klantenkaart. Bovendien is Halfords niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van en het vertrouwen op de informatie over de voordelen van de klantenkaart.

11. Slotbepaling

Halfords behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De geldende algemene voorwaarden zijn bij Halfords beschikbaar en staan ook op de website. Door gebruik te blijven maken van Halfords Halfords Vipcard gaat de kaarthouder akkoord met de wijzigingen in deze algemene voorwaarden.

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.