Buckaroo Informatieplicht

Voorwaarden gebruik "achteraf betalen":
1. De producten en/of diensten van zijn afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in Nederland;
2. Om de financiële risico's van de betaaloptie "achteraf betalen" te beperken, wordt de bestelling via Buckaroo door Intrum Justitia getoetst. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of de aanvraag voor de achteraf betaling geaccepteerd wordt. Als gevolg van de acceptatie dien je te betalen op de manier zoals nader in deze voorwaarden beschreven. wijst Intrum Justitia aan als degene aan wie moet worden betaald.
3. Indien betaaloptie "achteraf betalen" niet wordt geaccepteerd, dien je de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;
4. Je verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van jouw verzoek om achteraf betaling, correct en volledig zijn opgegeven en geeft toestemming jouw gegevens te verwerken en online jouw gegevens te toetsen bij Intrum Justitia, zodat je direct weet of de aanvraag geaccepteerd wordt;
5. Je bent verplicht ons op de hoogte te stellen van iedere adres- en/ of e-mailwijziging. Zolang wij geen adreswijziging van je hebben ontvangen, word je geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres- en/of e-mailwijziging blijf je gehouden het openstaande saldo te voldoen. Adres- en/of e-mailwijzigingen kunnen via de website van per e- mail of schriftelijk aan de Klantenservice worden doorgegeven;
6. Je verklaart dat je geen surseance van betaling hebt aangevraagd of verkeert in schuldsanering/ bemiddeling, niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure of aanvraag loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement, een surseance van betaling, een onder curatelestelling of enig traject van schuldsanering in welke vorm dan ook

De wijze van betalen
1. Intrum Justitia heeft de afhandeling van jouw betaling uitbesteed aan Buckaroo B.V. (www.buckaroo.nl). Indien jouw aanvraag is geaccepteerd, ontvang je naast de (digitale) factuur, kort daarna ook een e-mail met betaalkoppeling van Buckaroo. Op zowel de factuur als in de e-mail met betaalkoppeling staat aangegeven hoe je (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen. Zorg ervoor dat je op tijd betaalt conform de instructies vermeld op de factuur of via de e-mail met betaalkoppeling. Je voorkomt dat incassokosten aan je in rekening gebracht worden bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 (veertien) dagen.
2. Voor het ontvangen van de e-mail dien je een geldig en correct e-mailadres op te geven. Indien je geen geldig en correct e-mailadres opgeeft, dan ontvang je geen betaalinformatie via de e-mail met betaalkoppeling. Je bent verplicht het e-mailadres dat je opgeeft op juistheid te controleren, alsmede de ontvangst van de e-mail met betaalkoppeling van Buckaroo te controleren.
3. Je erkent dat Buckaroo diensten aanbiedt ten behoeve van het verwerken van online betalingen door je aan en dat Buckaroo in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht danwel zal verrichten namens respectievelijk Intrum Justitia, hetgeen ook als zodanig door je als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van danwel namens respectievelijk Intrum Justitia wordt erkend.

Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn:
1. Het voor jouw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van 14 (veertien) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening door Buckaroo ontvangen te zijn.
2. Indien je niet binnen 14 (veertien) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag heeft betaald, ben je zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Intrum Justitia al dan niet namens het recht buitengerechtelijke incassokosten alsmede rente in rekening te brengen.
4. Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van de incassokosten alsmede de rente bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door jou opgegeven en het door jou op juistheid gecontroleerde e-mail adres. Je ontvangt hiervoor een e-mail met betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail laat onverlet dat je verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte incassokosten en rente.
5. Indien je ondanks sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten en rente) betaalt, dan draagt overeenkomstig deze algemene voorwaarden, 35 (vijfendertig) dagen na factuurdatum, de gehele Vordering jegens jou ook juridisch over aan Intrum Justitia.
6. Je bent verplicht Intrum Justitia op de hoogte te stellen van iedere adres- en/of e-mailwijziging gedurende de periode dat je verplicht bent het verschuldigde bedrag te betalen. Zolang Intrum Justitia geen adreswijziging van je heeft ontvangen, word je geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijf je gehouden om het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen.
7. Het doorgeven van adres- en/of e-mailwijzigingen aan Intrum Justitia kan schriftelijk. De adresgegevens vind je terug op de website www.intrum.nl onder Contact.
8. Indien je niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door Intrum Justitia van iedere volgende aanvraag van je voor de betaaloptie "achteraf betalen".